TRANSMADRID U HRVATSKOJ

Prije demokratskih izbora te potonjih ratnih zbivanja, 1988. Aleksandar Hajduka organizira susrete kako s čelnicima vladajuće stranke tako i s pojedinim liderima u opoziciji tadašnje Jugoslavije za Španjolsku televiziju, koju predstavlja Pedro González, ugledni španjolski novinar, kreator i urednik dokumentarne serije Nuestra Europa.

Namjera je te televizijske serije bila približiti gledateljima fenomen tranzicije, prisutan u svim zemljama takozvane «istočne Evrope» i u bivšem Sovjetskom Savezu nakon pada berlinskog zida.

Jugoslavija kao specifični fenomen zemlja kojom još uvjek politički i ekonomski upravlja komunistička partija, također se nalazila na tom putu, premda su promjene tekle sporije. Fenomen samoupravnog socijalizma, jaka autonomija republika, raspodjela ekonomske moći unatoč težnji ka centralizaciji, prividni vjerski i nacionalni sklad u višenacionalnoj državi s različitim vjerskim osjećajima, sve to stvaralo je iluziju da će upravo Jugoslavija biti model uspješne tranzicije. Zapadna Europa, koja je godinama sa simpatijom gledala na ekonomsko-politički model ondašnje Jugoslavije, koja se svojim multikulturalnim i multietničkim profilom najviše približavala modelu Eurospke Unije, s velikim interesom pratila je razvoj događaja u to doba . Emisija o profilu Jugoslavije koju tada prikazuje Španjolska televizija u okviru programa Nuestra Europa vjerno oslikava takvo ozračje.

Ovom prilikom želimo istaknuti kako je upravo Pedro González kao izvjestitelj Španjolske televizije pratio posljednji plenum Saveza komunista Jugoslavije godine 1990., kada su delegacije Komunističke partije Slovenije, predvođene Kučanom, i Komunističke partije Hrvatske, predvođene Račanom, prekinule i napustile kongres, što je praktički je značilo početak raspada Jugoslavije.

Nova Vlada Republike Hrvtaske, nakon dolaska na vlast 1990. godine, započela je s izradom vlastitog programa gospodarske politike. Krajem 1991. donesen je «Program ekonomske politike za 1992.godinu», čiji su osnovni ciljevi bili:

1 Pretvorba nekadašnjeg društvenog vlasništva.

2 Organizacijsko, vlasničko i operativno restrukturiranje poduzeća.

3 Financijska konsolidacija poduzeća i banaka.

4 Razvoj malih i srednjih poduzeća.

5 Racionalizacija javnih službi i uprave.

Postizanje ovih ciljeva trebalo je značiti kraj monopola državnih poduzeća i uvođenje konkurencije u tržišne odnose, čime bi se povećala efikasnost gospodarskihih subjekata.

Kako bi ubrzala ovaj proces, Vlada RH je donijela niz mjera i zakona kojima se liberaliziraju aktivnosti poduzeća i potiču strana ulaganja i pretvorba vlasništva. Donošenje Zakona o direktnim porezima, čime je postignuta modernizacija fiskalnog sustava, imalo je dvostruki cilj:

a) Približavanje europskim modelima, kao preduvjet ulaska u EU i.

b) Privlačenje stranog kapitala neophodnog za jačanje konkurentne sposobnosti privrede,

RH, putem sustava oslobađanja od poreza na novoosnovana poduzeća i strana ulaganja.

Rezultat toga bio je veliki porast broja novoosnovanih poduzeća, kao i osnivanje Hrvastkog fonda za razvoj, s ciljem da se pomogne poduzećima u procesu restrukturiranja i pretvorbe vlasništva te da se potaknu inozemna ulaganja.

Osnivanje poduzeća i podružnica u Hrvatskoj

Okolnosti u kojima su započeli procesi tranzicije i stalno prisustvo u regiji nameću kao imperativ Transmadridu godine 1991. osnivanje lokalnih poduzeća. Aleksandar Hajduka, direktor Transmadrida, osniva poduzeće Finman sa sjedištem u Zagrebu. Godine 1992. u sklopu aktivnosti koje je obavljao u udruženju CROMA (Croatian Management Association) osniva poduzeće CROMAN d.d. kao prvo Hrvatsko dioničko društvo za poslovni konzalting. Godine 1994. osniva se poduzeće PM&Amper sa sjedištem u Zagrebu i napokon godine 2004. predstavništvo Transmadrida u Zagrebu i Dubrovniku. Osnovna zamisao prilikom osnivanja tih poduzeća bilo je pružanje konzalting usluga u suradnji između Španjolske i Hrvatske, koristeći pritom bogato iskustvo Transmadrida na tom polju.

CROMA (Croatian Management Association)

Godine 1992. Aleksandar Hajduka se aktivno uključuje u projekte CROME. Sudjeluje u artikuliranju CROME, njenih aktivnosti, organiziranju međunarodnih simpozija a posebno u publicističkoj djelatnosti. U tu je svrhu osnovano poduzeće Croman, tj. radi objavljivanja napisa iz poslovne djelatnosti, referata, seminara i simpozija koje organizira ta udruga. . U vrijeme ratnih zbivanja u Hrvatskoj, u vrijeme gospodarske apatije i rasula , u vrijeme kada priznati novinari, urednici, intelektualci, nestaju s publicističke scene ili se povlače u šutnju, Croman otvara svoje stranice u nastojanju da razvije kritički dijalog različitih mišljenja i s ciljem da unese notu optimizma u tim teškim trenucima.

Predstavništvo Hrvatske gospodarske komore

1991. god. HGK imenuje Aleksandra Hajduku počasnim predstavnikom Hrvatske gospodarske komore u Španjolskoj. Vodeći se istom mišlju vodiljom koju je godinama zastupao kao direktor Transmadrida, oko potrebe gradnje mostova suradnje, Aleksandar Hajduka prihvaća tu dužnost, usprkos vlastitim uvjerenjima koji su ga umnogome distancirali od politike tadašnje vlasti u Hrvatskoj. Koristeći se bogatim iskustvom i ugledom Transmadrida pokreću se mnoge akcije u okviru povezivanja gospodarstva Španjolske i Hrvatske, koja je u međuvremenu postala samostalna država. . Trebalo je puno napora i takta kako bi se objasnile pozicije Hrvatske, zemlje neskrivenih stoljetnih težnji za vlastitom državom, ali isto tako i zemlje izvrgnute ratnoj agresiji, cijeni koju je morala platiti za samostalnost.

Transmadrid pomaže savezu između Španjolske i Hrvatske tako što postiže da španjolskebanke odobre kredite hrvatskim bankama. U prvom redu treba istaknuti kredite Banco de Santander i Banco Exterior de España Privrednoj banci Zagreb, Zagrebačkoj banci i Istarskoj banci. Kroz pregovore sa CESCE-om (Španjolskim državnim zavodom za osiguranje političkih i komercijalnih rizika) dogovaraju se i prve police za osiguranje kredita španjolskih banaka Hrvatskoj. Prvi izvozni krediti za financiranje čeličnih brodskih limova i brodske opreme za hrvatska brodogradilišta nesumnjivo su zasluga za upornost Transmadrida.

Počasni predstavnik HGK u svojim izvještajima i analizama određuje osnovne pravce suradnje dviju država. Time je Transmadrid postavio još jedan kamen u temelje mosta suradnje.

Ako analiziramo postojeću situaciju, doći ćemo do zaključka da je ono što je do sada učinjeno uglavnom rezultat rada i nastojanja određenih španjolskih tvrtki koje su imale volju i hrabrost da u teškim vremenima za Hrvatsku budu prisutne na tom tržištu, kao i nesumnjiv doprinos Veleposlanstava i jedne i druge zemlje, koja su stalno upućivala na želju obiju zemalja za učvršćivanjem suradnje. Nažalost, ne može se ustvrditi da su hrvatska poduzeća pratila ta nastojanja s jednakim entuzijazmom.

Ako se išta može poistovjetiti i identificirati kao « hrvatski proizvod», to su po mom mišljenju, danas samo dvije stvari: brodogradnja i turizam.

U brodogradnji smo nešto i učinili i dokazali da je to ipak moguće, pa čak i u konkurenciji s jednom brodograditeljskom velesilom kao što je Španjolska, pa stoga ne vidim razloga zašto uz više napora, mašte i organiziranosti ne bismo to uspjeli i na planu turizma.

Con anterioridad a las elecciones democráticas y la posterior guerra de 1991,Aleksandar Hajduka organizó, en 1988, encuentros entre líderes yugoslavos, pertenecientes tanto al partido gobernante como a la oposición, y Televisión Española, representada por Pedro González, un prestigioso periodista, productor y editor de una serie para televisión titulada Nuestra Europa. La idea de la serie era acercar a los espectadores españoles el proceso de transición política que, de forma generalizada, había tenido lugar en los países de la llamada Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín, incluida la Unión Soviética.

Yugoslavia, con las características específicas de un país que todavía era gobernado política y económicamente por un partido comunista, también se encontraba en esa coyuntura, aunque los cambios se producían con mayor lentitud que en otros países. El llamado socialismo autogestionario, la fuerte autonomía de las repúblicas, la distribución del poder económico a pesar de la tendencia a la centralización, y la aparente armonía religiosa y social (en un estado multinacional, con diferentes creencias religiosas), había creado la ilusión de que Yugoslavia sería, precisamente, el modelo de una transición con éxito. Europa occidental, que durante años había mirado con simpatía el modelo económico-político yugoslavo de aquella época –no en vano su perfil multicultural y multiétnico era el que más se aproximaba al modelo de la Unión Europea–, seguía con interés el desarrollo de los acontecimientos. El reportaje sobre Yugoslavia emitido por Televisión Española, dentro del programa Nuestra Europa, reflejó fielmente este clima.

Cabe destacar, sin embargo, que fue precisamente Pedro González quien también informó,como reportero de Televisión Española, sobre el último pleno de la Liga de Comunistas de Yugoslavia en 1990, pleno durante el cual las delegaciones de los Partidos Comunistas de Eslovenia, encabezado por Milan Kucan, y de Croacia, encabezado por Ivica Racan, interrumpieron y abandonaron el Congreso. Un hecho que marcó la desintegración de Yugoslavia. Al comentar los acontecimientos del Congreso, Pedro González vaticinó lo que acontecería en el futuro próximo de la República, incluida la guerra. Es curioso constatar que algunos hechos y su posibles consecuencias son vistos por los ojos de un observador fortuito y externo con más claridad que por los de los propios protagonistas. Tras la desintegración de Yugoslavia el comienzo de la transición fue condicionado por la guerra en Croacia y, al mismo tiempo, no pudieron ser evitados ninguno de los problemas típicos heredados de las economías comunistas, basadas en los principios de la propiedad colectiva y la autogestión, que resultaron poco eficientes. Como consecuencia, aparecieron a finales de los años ochenta la hiperinflación y una profunda recesión económica. Conviene destacar, en este aspecto, que gran número de directores de empresas no habían sido preparados para trabajar en la forma que requiere la economía del mercado, pues el sistema político en el que se formaron no reconocía sus leyes, ni se regía por ellas.

El nuevo Gobierno de la República de Croacia tras llegar al poder en 1990, empezó a elaborar su programa de política económica.A finales de 1991 fue aprobado el «Programa de política económica para el año 1992», cuyos objetivos principales fueron:

 1. Privatización de la antigua propiedad colectiva
 2. Reestructuración de la economía
 3. Consolidación financiera de empresas y bancos
 4. Desarrollo de la pequeña y mediana empresa
 5. Racionalización de los servicios públicos y de la Administración

Alcanzar estos objetivos debía significar el fin del monopolio de las empresas estatales y la introducción de la competencia en las relaciones del mercado aumentando su eficacia.

A fin de acelerar este proceso el Gobierno de la República de Croacia aprobó una serie de medidas y de leyes con las que se liberalizaba la actividad de las empresas y se estimulaban las inversiones extranjeras y la privatización. La aprobación de la Ley sobre los impuestos directos consiguió modernizar el sistema fiscal con un doble objetivo:

a) El acercamiento a los modelos europeos, como condición para el ingreso en la Unión Europea.

b) Atraer capitales imprescindibles para la economía de Croacia con un sistema de exención de impuestos a las empresas extranjeras y las nacionales de reciente creación.

El resultado obtenido fue un gran aumento del número de nuevas empresas y la creación del Fondo Croata del Desarrollo con el fin de ayudar a éstas en el proceso de reestructuración y privatización además de fomentar las inversiones extranjeras.

Conforme a la Ley sobre la Transformación de la Propiedad, la privatización de empresas se podía efectuar de las siguientes maneras:

 1. Mediante la venta completa o parcial a un cliente nacional o extranjero.
 2. Mediante la ampliación de capital (tras la cual el inversor se convertía en copropietario en proporción al importe del capital invertido).
 3. Mediante la conversión del crédito en inversión (los acreedores se convertían en copropietarios en proporción al importe del crédito).
 4. Las empresas que no consiguieran la transformación de su propiedad antes de mediados de 1992 tendrían que autorizar al Fondo de Desarrollo a hacerlo en su nombre, convirtiéndose el Fondo en el propietario de las empresas y asumiendo la obligación de venderlas.

En líneas generales, las empresas tenían que elaborar su propio plan de privatización, teniendo éste que ser aprobado por la Agencia de Reestructuración y Desarrollo. Los programas de privatización fijaban los plazos dentro de los cuales debía de llevarse a cabo la privatización, el modo en que se efectuaría y la estimación del valor de la empresa.

Estos eran los fundamentos conceptuales básicos sobre privatización basados en la errónea premisa de que el sólo hecho de la privatización sería motor suficiente para conseguir la buena gestión de las empresas y que, de esa forma, lograrían alcanzar la sociedad del bienestar.Por desgracia la realidad resultó ser distinta. La considerable discrepancia entre los logros alcanzados y los previstos confirmó, una vez más, que el voluntarismo político y el intento de introducir mecánicamente fórmulas que funcionan en países democráticos mucho más desarrollados, no es necesariamente una receta universalmente aplicable. Contrariamente a las previsiones, Croacia se vio sumida en una profunda crisis económica y política, en la que se pueden destacar, como elementos que marcaron la situación social, los siguientes:

 1. Un proceso de privatización inadecuado y poco transparente, con consecuencias negativas sobre la economía.
 2. La estructuración de la economía en base al sector comercial, en detrimento del sector industrial.
 3. El debilitamiento del sistema financiero a causa de los créditos concedidos por motivos.
 4. políticos y no según criterios comerciales.
 5. La pequeña empresa fue protegida en un principio con medidas políticas, posteriormente fue abandonada a merced de un entorno económico inadecuadamente regulado.
 6. El aumento de los gastos de la Administración, el incremento del presupuesto estatal y un crecimiento generalizado de los gastos no productivos.
 7. La elaboración de un programa político y social quedó simplemente en una promesa.
 8. Un voluntarismo político ejercido con el estilo totalitario y arrogante del partido gobernante.
 9. La intromisión del Estado en el proceso económico con el fin de controlarlo.
 10. La creación de nuevas oligarquías, sin cultura democrática ni empresarial, a través de intereses y alianzas creadas alrededor de políticos poderosos.
 11. El declive y, en muchos casos, la aniquilación completa del sector productivo.
 12. Corrupción.
 13. Dominio del poder político sobre el legislativo y control de los medios de comunicación.
 14. Aislamiento político internacional.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2000 iniciaron los procesos para crear una Croacia más democrática y moderna, con los dirigentes políticos más racionales y profesionalmente más preparados.

La orientación de Croacia hacia la Unión Europea como modelo político para su democratización, conseguir las bases económicas del estado del bienestar conforme a sus tendencias, y las aspiraciones de ingreso en la OTAN –en el ámbito de la defensa y seguridad–, determinaron las directrices básicas del futuro desarrollo.

Fundación de Empresas y sucursales en Croacia Por las circunstancias en las que se llevaron a cabo los distintos procesos de la transición y como resultado de su presencia anterior y permanente en la zona,Transmadrid siente la necesidad de crear, en 1991, empresas locales.Aleksandar Hajduka, director de Transmadrid crea la empresa Finman con sede en Zagreb. En 1992 funda, dentro de las actividades que realizaba en la asociación CROMA (Croatian Management Association), la empresa CROMAN. En 1994 crea la empresa PM&Amper con sede en Zagreb y por fin, en 2004, las delegaciónes de Transmadrid en Zagreb y Dubrovnik. El objetivo principal de la fundación de estas empresas fue prestar servicios de consultoría sobre técnicas de cooperación entre España y Croacia, aprovechando la amplia experiencia de Transmadrid en ese campo.

CROMA (Croatian Management Association) En 1992 Aleksandar Hajduka se implica activamente en el proyecto CROMA.Participa en la estructuración de CROMA,en sus actividades, en la organización de simposios internacionales y, en particular, en las actividades editoriales. Con tal fin, creó la empresa y la revista Croman para editar textos sobre las actividades empresariales, informes, seminarios y simposios organizados por dicha asociación.

Su relación de años con Anton Milovic –se remontaba a la época de su cooperación con la empresa Djuro Djakovic–, le ayuda en estas actividades. Con el tiempo se generó una colaboración muy estrecha con Milovic, presidente de CROMA y Esad Colakovic, secretario. Durante la guerra de Croacia, un tiempo de caos económico y de apatía, en el que prestigiosos periodistas, editores e intelectuales desaparecieron del escenario editorial y periodístico, o se retiraron al silencio, Croman lanza sus textos con el objetivo de desarrollar un diálogo crítico entre opiniones diversas, y de crear un margen de optimismo en aquellos duros momentos. En papel

de alta calidad, fotografías a color y una cuidada edición, se publicaron artículos de apoyo a las primeras empresas con éxito, de las cuales algunas permanecen y otras han desaparecido, pero el objetivo fue crear un espíritu optimista y de compromiso con lo nuevo. El mismo que impulsó a Esad Colakovic y Aleksandar Hajduka cuando lanzaron el proyecto de la revista y tuvieron que idear su contenido, el diseño, la redacción, el reparto de funciones, los colaboradores y… la financiación. Desde la perspectiva actual todo esto parece probablemente más sencillo, pero en aquel momento era una misión casi imposible.

En 1994 Croman publica un número bilingüe, en croata e inglés, así como el suplemento Puente mediterráneo dedicado a las relaciones económicas entre España y Croacia, en el que colaboran los agentes económicos más relevantes de ambos países. La revista publica un total de 42 números desde febrero de 1993 hasta noviembre de 1998, fecha en que aparece el último, debido a la imposibilidad de seguir financiando un proyecto que, a pesar de ser muy atractivo, no aportaba beneficios.

Quizás el artículo firmado por Aleksandar Hajduka y publicado en 1994 en el suplemento de Croman, Puentes de cooperación, resume y refleja las principales líneas de actuación de Transmadrid: franquear las diferencias, abrirse a nuevos retos, construir puentes de cooperación. Las actividades organizativas en la asociación CROMA representaron un auténtico reto.CROMA jugó ciertamente un papel importante en aquel período, en el cual todavía no se había creado el perfil del emprendedor y, por tanto a toda una generación de directores que sólo tenían los conocimientos adquiridos en los antiguos sistemas del socialismo de autogestión, había que darles a conocer y explicarles los nuevos mecanismos económicos, para muchos unas habilidades completamente desconocidas. En aquella época aún era confusa la línea de división entre directivo y empresario y, muchas veces, la gestión de los directivos tuvo mucho en común con la labor del empresario.

La falta de conocimientos sobre dirección de empresas, de espíritu emprendedor, de conciencia de la responsabilidad, de ética en los negocios, unida al ambiente social de la guerra y de la posguerra y a la ausencia de normativa legal, fue precisamente la causa de esa dualidad directivo- empresario. CROMA organizó muchos simposios internacionales que estuvieron relacionados con el momento que se vivía, en el convencimiento de que las experiencias de esta naturaleza ayudarían a agilizar el proceso de cambio desde la economía planificada de autogestión (de la forma menos dolorosa posible), hacia la economía de mercado. Siguiendo la idea de que el hombre es el sujeto principal y el promotor de todos los cambios,CROMA organizó, entre otras actividades, un certamen para elegir el mejor directivo del año.Precisamente la elección y nombramiento de esas personas, vistos desde el presente, revelan en muchos casos los errores que condicionaban el clima social. Pese a los errores, que sin duda se produjeron,CROMA contribuyó dejando una huella positiva en la articulación de los principios básicos de la contratación de directivos, en la promoción

y el apoyo a una nueva generación de jóvenes, en el establecimiento de contactos con organizaciones similares en el mundo, y en la determinación de principios básicos de la buena gestión empresarial.

El concepto de propiedad privada se convierte pronto, desde el nivel de simple declaración, en principio básico de la economía, dando muestras de sus efectos en estas latitudes. En tales circunstancias y con el convencimiento de que la economía de mercado es ya inamovible, el director de Transmadrid emprende el proyecto de creación de Croatia Banka.

En 1989 por iniciativa de Ivan Tarle se crea uno de los primeros bancos privados en los países en proceso de transición. Invirtiendo sus propios ahorros, lo que fue una excepción con respecto a otros inversores, Aleksandar Hajduka confirma su convicción en la utilidad del proyecto y entra como accionista privado en el Consejo de Administración del banco, convencido de que éste tiene como objetivo fomentar la actividad económica y por consiguiente reportar dividendos a los accionistas.Transmadrid pondría luego en contacto a Croatia Banka con los bancos españoles, proponiendo una serie de proyectos relacionados con la aplicación de la tecnología informática y la inversión en la construcción naval, ampliando contratos ya existentes.

Debido al ambiente social, la falta de conocimiento del negocio de la banca por parte de algunos directivos, un uso indebido de privilegios politicos, pronto aparecerían discrepancias entre los miembros del Consejo de Administración y Aleksandar Hajduka, acabando éste por abandonar el Banco. Más tarde Croatia Banka tuvo que cesar su actividad por falta de experiencia y de entendiminto de los mecanismos que requiere una economía de mercado. Lamentablemente es algo que se repitió en diversos países en las mismas circunstancias.

Representación de la Cámara de Economía de Croacia En 1991 la Cámara de Economía de Croacia nombró a Aleksandar Hajduka su representante honorífico en España. Siguiendo el principio que durante años había promovido como director de Transmadrid –la necesidad de construir puentes de cooperación–,Aleksandar Hajduka aceptó este cargo a pesar de las discrepancias que le distanciaban del poder político croata de la época. Utilizando su experiencia y el prestigio de Transmadrid se iniciaron diversas acciones encaminadas a vincular las economías de España y Croacia. Mientras tanto,Croacia se independiza. La elite política española, así como la prensa –tanto de izquierdas, como de derechas–, contemplan con desconfianza y a menudo con acentuada antipatía, el proceso de la desintegración de Yugoslavia. Existen razones que justifican esta actitud: España se encuentra bajo la amenaza de la organización terrorista vasca ETA, que junto con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que gobierna en la Comunidad Autónoma de Euskadi, aspiran a separarse de España. En estas circunstancias el terrorismo y el nacionalismo se convierten aparentemente en aliados. Por otro lado, Cataluña donde también gobiernan los nacionalistas, plantea reivindicaciones cada vez más acusadas de independencia económica y financiera y de esta forma, eso sí, moderada, también articula su tendencia hacia la independencia. Dichos procesos son observados por el Gobierno español y resultan incómodas las posibles asociaciones del ambiente político que vive España con la desintegración de Yugoslavia. Hizo falta mucho esfuerzo y tacto para explicar las posiciones de Croacia; un país con ansias seculares de ser un Estado independiente, sometido a diversas agresiones bélicas y que había pagado un alto precio por su independencia. Transmadrid ayuda a la alianza entre España y Croacia mediante la aceptación, por parte de la banca española, de conceder lineas de crédito a los bancos croatas. Destacando en primer lugar los del Banco de Santander, Banco Exterior de España, Privredna Banka Zagreb, Zagrebacka Banka e Istarska Banka. Mediante negociaciones con el Instituto Nacional Español de Seguros de Riesgos Políticos y Comerciales (CESCE) se suscriben las primeras pólizas para asegurar créditos concedidos por los bancos españoles a Croacia. De la misma forma los primeros créditos a la exportación, para financiar material siderúrgico para la construcción naval y equipos diversos, concedidos a los astilleros croatas son, sin duda, mérito de la perseverancia de Transmadrid. El representante honorífico en España de la Cámara de Economía de Croacia orienta y aconseja con sus informes y análisis, las líneas básicas de la cooperación entre ambos países. Una piedra más colocada por Transmadrid en los cimientos de la cooperación. «Aid Memoire» de sectores y líneas de actuación para la colaboración entre Croacia y España (julio de 1997) Durante la llegada de la delegación croata encabezada por el primer ministro Zlatko Matesa y a petición de Sergej Morsan, embajador croata en España,Transmadrid dio a conocer el Aid memoire [relación de datos reseñables, hoja de ruta] que sirvió como base para las conversaciones mantenidas entre los Gobiernos de ambos países, que reproducimos a continuación:

Hay que tener en cuenta que los esfuerzos realizados hasta ahora, en parte fructíferos, iban encaminados a la movilización de las instituciones, bancos y empresas españoles para fomentar sus actividades en el mercado croata, del cual afirmábamos que era abierto, con buenas perspectivas y que ofrecía la posibilidad a las empresas españolas de constituirse en una alternativa seria a las empresas de otros países de la Unión de la Europa Occidental cuya presencia y cooperación con Croacia, y toda la región en general, son más antiguas que las españolas.

Un apoyo a los mencionados esfuerzos debía ser la apertura de las líneas de crédito, algo en lo que España fue uno de los primeros países que asumió el riesgo político y comercial.Afirmamos que los resultados conseguidos, aunque estadísticamente representen un salto considerable en el aumento del intercambio de mercancías entre ambos países, todavía no dejan de ser modestos, y aunque suene como una frase hecha, están por debajo de las posibilidades objetivas. El motivo hay que buscarlo en una cierta inercia en la opi- 43 nión que encontramos en las grandes empresas españolas hacia el mercado croata al que consideran muy reducido e irrelevante para sus planes de negocio, en la ausencia en Croacia de programas de inversión claramente definidos, así como en las frecuentes decisiones políticas croatas que acaban por decidir qué países serán invitados o no, a dichos proyectos.

En cuanto a las empresas españolas pequeñas o muy pequeñas, a menudo se movilizaban con mucho entusiasmo al principio, entusiasmo que la mayoría de las veces denota un desconocimiento de las circunstancias reales del mercado croata, y que rápidamente es seguido por una pérdida del interés. Por supuesto, en este apartado hay que incluir toda una serie de compañías del tipo «consultorías», que estuvieron muy de moda y detrás de las cuales no había otra cosa que el intento de comerciar con información,muchas veces incompleta y en gran número de ocasiones, obvia y conocida. Esto nos lleva a la conclusión de que todavía existe un gran desconocimiento del mercado croata y que el despertar de un posible mayor interés en las empresas españolas, se basará exclusivamente en las experiencias positivas de aquellas empresas

que consiguieron realizar sus proyectos en Croacia y que servirán como guía para las demás; o bien con el desarrollo de las empresas españolas con presencia permanente en Croacia a través de sus filiales, o a través de distintas formas de cooperación e inversiones con empresas croatas. En lo que se refiere a la Administración española, consideramos que tampoco está suficientemente motivada hacia Croacia, aunque es alentador el hecho de que la embajada española adquiera cada vez mayor peso y un papel más importante, en especial como instrumento comercial que procura abrir caminos de cooperación de España con Bosnia-Hercegovina, a través de Croacia. ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior y sus iniciativas experimentan un cierto crecimiento en la región, lo cual se refleja en la cada vez mayor presencia de España en la Feria Internacional de Zagreb, así como en los intentos por recopilar el máximo posible de información sobre el mercado croata que pudiera ser de utilidad a las empresas españolas.

Si analizamos la situación llegaremos a concluir que lo que se ha hecho hasta el momento es, principalmente, el resultado del trabajo y las inquietudes de algunas empresas españolas que tuvieron la voluntad y el valor de estar presentes en este mercado durante los tiempos duros de Croacia, así como resultado de la indiscutible contribución de las embajadas de ambos países, las cuales han destacado siempre el deseo de consolidar la cooperación. Desgraciadamente, no se puede decir que las empresas croatas siguieran este camino con el mismo entusiasmo; al contrario, siempre esperaban y todavía esperan, que sea el extranjero, en este caso el español, el que le traiga la solución de los problemas a su casa, en lugar de buscar ellas mismas aquellos métodos que hagan posible la comercialización de sus productos en otros mercados.

No cabe ninguna duda que la comercialización de los productos croatas no se producirá por sí sola, al igual que es poco probable que las compañías españolas demuestren interés por el «producto croata», teniendo en cuenta que ni la propia Croacia ha conseguido definirlo por la calidad, ni hacerlo atractivo por el precio. Si algo se puede identificar como «producto croata», en nuestra opinión, sólo son dos cosas: la construcción naval y el turismo. En la construcción naval hemos logrado algo y hemos demostrado que es posible hacerlo incluso en competencia con una potencia mundial en la construcción naval como España, y no veo por qué con más esfuerzo, imaginación y organización no podríamos conseguir lo mismo en el turismo.

Existen otras fórmulas con las que se pueden comercializar los productos croatas en el mercado español. Fórmulas que habitualmente se plasman en cooperaciones técnico-económicas o industriales y, si fuera necesario, presionando a los contratistas españoles que ejecutan obras de elevado presupuesto en Croacia, para que incluyan componentes locales en los proyectos. Por supuesto, esto tiene que ir precedido por la presencia de empresas españolas en esos grandes proyectos de inversión.

A continuación exponemos los sectores que creemos pueden ser, no sólo el eje de las relaciones bilaterales, sino también la base de los futuros negocios.

a) Construcción naval

Continuidad de la cooperación en la exportación de barcos croatas a través de una entidad española. Este proyecto

requiere seguir utilizando una parte de las ya existentes líneas de crédito de los bancos españoles para la exportación de productos metalúrgicos y otros materiales de origen español que se utilizaran en la construcción de estos barcos.

Dentro de los negocios existentes habría que ampliar la cooperación entre los astilleros españoles y croatas, buscando fórmulas para el intercambio de experiencia y colaboración concreta en la producción. En este ámbito existen posibilidades reales, en especial en el sector de los grandes barcos de pasajeros, los barcos especiales de uso civil y militar y los barcos de pesca modernos.

Tampoco debemos olvidar la urgente necesidad de renovar la flota croata, tanto la comercial como la de pasajeros, para lo que sin duda habrá que buscar otras fórmulas de financiación, además de comprar barcos en el exterior debido a la dificultad de financiar mediante créditos a los astilleros croatas. Este hecho también genera un espacio propicio para la cooperación concreta, tanto en la producción como económica, entre la industria naval de ambos países.

b) Turismo

Creemos que es erróneo considerar a España exclusivamente como un gran competidor; debemos pensar cómo convertir ese, sin duda, gigante turístico mundial, en un posible socio y fuente de valiosa experiencia para Croacia.Al igual que toda compañía grande busca nuevos mercados convirtiéndose en multinacional, la industria turística española tiende también a diversificarse, buscando nuevos destinos tanto para sus turistas nacionales como para la clientela multinacional ya ganada por España. Las grandes inversiones que los hoteleros españoles realizan en América del Sur, Caribe, Cuba, África y Lejano Oriente confirman esa tendencia y, puesto que la industria turística debe seguir las reglas del mercado (cada vez de mayor competencia internacional), a Croacia se le brinda la oportunidad de convertirse en uno de esos destinos de la industria turística española, formando parte de la mencionada diversificación.

El interés mostrado por el grupo Sol Meliá, que busca caminos para incluir hoteles croatas en su cadena internacional e introducir estándares modernos, tecnología, equipamiento y nuevas formas de gestión, confirma nuestras afirmaciones.

Tampoco hay duda alguna de que la promoción de Croacia en España, como destino turístico, no puede quedar sólo en manos de empresas españolas, es necesario realizar mucho más esfuerzo por parte de las entidades croatas implicadas, para dar a conocer al usuario español las bellezas y ventajas que ofrece el sector turístico croata. Para que esto se produzca es necesario intensificar mucho más la cooperación entre los Ministerios de Turismo, Cultura, los tour-operadores (por ejemplo Atlas), hoteleros y bancos, en Croacia. Y, por supuesto, lo que resulta fundamental para movilizar la corriente de los turistas españoles hacia Croacia, es el transporte aéreo de pasajeros.

Si las citadas instituciones actúan de forma coordinada en el mercado español, invirtiendo los medios necesarios para que a través de simposios, de los medios de comunicación y de los mensajes publicitarios Croacia se muestre atractiva e interesante para consumidor español, no cabe duda que se puede esperar el éxito.En

este caso, igual que en la comercialización de cualquier otro producto, es necesaria una presencia permanente y un seguimiento del mercado.Parece indudable que el turismo croata se merece una presencia permanente en España mediante un tour-operador que conozca las actividades del resto de las instituciones implicadas y esté totalmente coordinado con ellas.

c) Ferrocarriles

La cooperación entre los ferrocarriles españoles ( RENFE) y croatas (HZ) brinda la posibilidad de una serie de negocios alrededor de la renovación, modernización y reestructuración de los ferrocarriles croatas. Me refiero a los trabajos de reconstrucción de la vía férrea, la electrificación de la misma, la introducción de sistemas de señalización y de control, así como programas de producción de trenes de pasajeros, trenes rápidos eléctricos, diesel y vagones de carga. En todos estos proyectos no sólo cabe la posibilidad de que sean financiados por la industria española, sino también existe la oportunidad de aumentar la cooperación con las industrias croatas. La amplia experiencia que en este campo existía entre España y la antigua Yugoslavia, entre las que se alcanzaron las formas más altas de cooperación industrial (fabricación de trenes con unidades diesel) entre Djuro Djakovic y la empresa Macosa, es alentadora para los esfuerzos a realizar en el futuro.

d) Carreteras

El programa de reconstrucción de las carreteras y autopistas ya existentes y de construcción de carreteras nuevas en Croacia es un reto para las empresas constructoras más grandes del mundo, incluidas las españolas, ya que la construcción de carreteras implica proyectos gigantescos y económicamente exigentes. Sin lugar a dudas, Croacia tendrá que diversificar y adjudicar estos proyectos entre el mayor número posible de países.

Por otro lado, es preocupante el hecho de que una serie de empresas de otros países (francesas, alemanas, italianas e incluso norteamericanas) mantengan negociaciones directas con el Gobierno croata sobre la construcción y sus condiciones, de algunos de los tramos de las carreteras croatas y que, hasta este momento,v no se haya mostrado interés ni tomado iniciativa alguna hacia las empresas españolas.Todavía es más preocupante el asunto si se conoce que durante la visita a Croacia, en abril de 1997, de una delegación estatal española acompañada de representantes de empresas (entre los que estaba el de la compañía Entrecanales y Cubiertas), el ministro de Reconstrucción y Fomento, Jure Radic, en la reunión conjunta celebrada en el hotel Sheraton, invitó a las empresas españolas a participar en el citado programa.

e) Sector eléctrico

La cooperación entre ZEOH (Empresa de Electricidad Croata), actual HEP, y la compañía Endesa, iniciada en 1988, fue excelente.

Ambas empresas intercambiaron muchas experiencias en una serie de reuniones, viajes de estudio y negociaciones, firmando finalmente un acuerdo de cooperación que desgraciadamente fue interrumpido durante y después de la guerra.En el marco de dicha cooperación Endesa elaboró un estudio alternativo sobre la construcción de una central electrica, Plomin II, en el puerto de Bakar y sobre la capacidad de dicho puerto para la descarga de carbón, así como un proyecto de inversión piscícola conjunto para la cría de doradas, usando agua reciclada de la central térmica. Endesa sugirió a ZEOH que contactase con la empresa alemana de electricidad RWE para financiar la inversión de la construcción de instalaciones energéticas en Croacia:

en primer término se finalizaría la central térmica de Plomin. Hay que precisar que Endesa propuso a dicha empresa alemana porque mantiene con ella relaciones orgánicas de capital; con lo que daba a entender a la parte croata, que estaba dispuesta a colaborar con RWE en los mencionados proyectos.

España tiene amplia experiencia en todos los segmentos del sector eléctrico (centrales térmicas de carbón, gasoil y gas, minihidrocentrales, centrales nucleares, solares y parques eólicos); experiencia que se aplica con notable éxito y sin daño ecológico respetando de esta manera la importancia que el turismo tiene para España.Todo esto representa un contenido muy valioso y un estímulo para la colaboración entre ambos países, especialmente si se tiene en cuenta la relativa similitud de los recursos energéticos, la escasez de recursos naturales, el uso de energías alternativas, el clima mediterráneo y el turismo, entre ambos países.

Pronto se llevará a cabo un proyecto entre el Instituto Catalán de Energía y el Instituto Hrvoje Pozar, de Zagreb, para el estudio de la cogeneración, uno de los programas nacionales energéticos del Gobierno croata.

Dicho estudio será financiado con una partida de donaciones del Gobierno español.